תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. כללי
  1. מריל מלך, ע.מ 301421137 (להלן: “החברה“) הינה המפעילה של אפליקציה סלולרית בשם “/macollection.co.il/” וכן של אתר אינטרנט שכתובתו/www.macollection.co.il/ (להלן “הפלטפורמה“) המאפשרת הזמנה של מגוון שירותים המפורטים כדלקמן בסעיף 1.8 ו- 1.9 (להלן: “השירותים“). למען הסר כל ספק המונח “פלטפורמה” מתייחס לכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר לרבות טלפון סלולרי וכל מחשב יד, לוח או שולחן.
  2. השימוש בלשון זכר נועד לצורך נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
  3. מטרת תנאי השימוש כדלקמן (להלן: “תנאי השימוש“) הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם, לרבות תאגיד או מי מטעמה, אשר עושה או יעשה שימוש בפלטפורמה (להלן: “המשתמש“). למען הסר כל ספק, תנאי שימוש אלו חלים הן על “משתמש” והן על “משתמש רשום”, כמתואר כדלקמן, למעט בשינויים המחייבים. כמו כן בתנאי שימוש יש לקרוא את המונח “משתמש” לרבות “משתמש רשום” למעט בשינויים המחייבים.
  4. השימוש בפלטפורמה כפופה לתנאי השימוש, אנא קרא בעיון רב את תנאים אלו. למען הסר כל ספק, המשך שימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מלאה וחופשית לתנאים אלוהסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת/macollection.co.il/
  5. תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידי המשתמש בפלטפורמה, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינו לבין החברה. כל שימוש בפלטפורמה ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות. ככל שהמשתמש עושה שימוש בפלטפורמה במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלו מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותו כמשתמש לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש בפלטפורמה ו/או או בשירותים באותן מדינות.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות לשנות, לעדכן ולהחליף את תנאי השימוש בכל עת וללא כל הודעה או התראה מוקדמת. כל שינוי דלעיל יחל מרגע פרסום השינוי בפלטפורמה.
  7. המונח תוכןעל שלל הטיותיו, מתייחס לכל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים וכן כל שילוב, עיצוב, עריכה, והפצה שלהם, לרבות כל צילום, תמונה, הנפשה, איור, תרשים, סרטון, קובצי קול ומסיקה; כל תוכנה, קובץ, יישום, קוד, יצירה, פרוטוקול, פורמט, ממשק, סימן, אייקון, מאגר נתונים, בין אם אלו נכללים בהצעות מסחריות או שיווקיות שונות ובין אם לאו.
  8. המונח שירותים” מתייחס לכל שירות שהחברה תציע בפלטפורמה ובכלל, לרבות שירותי בניה ועיצוב אתר אינטרנט ואפליקציה. השירותים יינתנו על ידי החברה או מי מטעמה ו/או באמצעות צד שלישי אשר החברה תשמש “מתווכת” בלבד למתן שירותים (להלן: “נותן השירות” או נותני שירותים“).
  9. למען הסר כל ספק, הפלטפורמה ביסודה מספקת שירותי יעוץ, תיווך, ובניית אתר אינטרנט ואפליקציה בעיצוב אישי, למתן שירותים בין נותני שירות (מזמין השירות) בתחומים שונים לבין משתמשים ו/או או לקוחותיו.
  10. אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), השימוש בפלטפורמה ו/או או קבלת השירותים מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה, לרבות לקבל שירותים המוצעים באמצעותה. כניסה ושימוש בפלטפורמה ו/או או קבלת שירותים מהווה בין היתר הצהרה כי הנך בגיר (מעל גיל 18).
 2. רישום
  1. על מנת ליהנות ממגוון השירותים שהחברה מציעה באמצעות הפלטפורמה המשתמש מתבקש להירשם לפלטפורמה במקום הייעודי לכך.
  2. במסגרת הליך הרישום לאתר ייתכן והמשתמש יתבקש למלא מספר פרטים, לרבות שם וכתובת מלאים, פרטי התקשרות ופרטי תשלום לרבות מספר כרטיס אשראי (להלן: “פרטים אישיים“).
  3. הפרטים האישיים יועברו בין היתר לחברות בנות וחברות קשורות אחרות כמו גם לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה, כגון חברות סליקה אשר מבצעות את שירותי הסליקה עבור החברה.
  4. האיסוף והשימוש בפרטים האישיים כפופה למדיניות הפרטיות כמפורטת בסעיף 3 (להלן: “מדיניותהפרטיות“).
  5. הנך מתחייב כי הפרטים האישיים שתמסור לחברה הינם מלאים ונכונים. הנך מתחייב לעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטיך האישיים כפי שאלו נמסרו בהליך הרישום.
  6. במסגרת הליך הרישום המשתמש יוכל לבחור סיסמא סודית. אנא שמור על הסיסמא, הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשמירת סודיות סיסמא זו והנך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אודות כל שימוש שאינו מורשה בסיסמתך וכן אודות כל הפרת סודיות אחרת. כמו כן, הנך אחראי בגין כל שימוש או פעולה מחייבת מבחינה משפטית שתעשה בשמך.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן בכל מקרה בו תהא סבורה כי המידע שנמסר לה על ידך בהליך הרישום או לאחריו אינו שלם, נכון ואמיתי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן בכל מקרה בו תהא סבורה כי מבקש השירות אינו המשתמש הרשום.
  8. המונח משתמש רשוםמתייחס למשתמש המשלים את הליך הרישום במלואו.
  9. לאחר סיום הליך הרישום יופק עבור המשתמש פרופיל ציבורי (להלן: “הפרופיל הציבורי“). חלקים מהפרופיל הציבורי של המשתמש הרשום, עשויים להכיל מידע אישי לרבות שם וכתובת מלאים, ועשויים להיות מוצגים בחלקים שונים של הפלטפורמה ולעיני משתמשים אחרים למטרות שיווקיות.
 3. מדיניותפרטיות
  1. מדיניות הפרטיות חלה על כלל הנתונים שנמסרו במסגרת הליך הרישום וכן על כלל הנתונים שנאספו ושיאספו במאגרי המידע של החברה כדלקמן (להלן: “המידע“).
  2. החברה רשאית לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר, מידע פרסומי למשתמשים, בין שמדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין שמדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. המשתמש מסכים ומאשר, בעצם אישור מסמך זה, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות, כגון: יצירת קשר עמו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה או מי מטעמה או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה או מי מטעמה או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
  3. בגין כל שימוש בפלטפורמה, בין אם של משתמש רשום ובין אם של משתמש, החברה עשויה לקבל, לאחסן ולעבד סוגי מידע שונים אודות מיקום המשתמש, ניטור באמצעות GPS, לרבות מידע דוגמת כתובת ה-IP. כמוכן החברה עשויה לקבל, לאחסן ולעבד מידע התחברות (Log-Data) הנשמר אוטומטית בשרתי החברה בכל פעם שהמשתמש עושה שימוש בפלטפורמה, ללא קשר לשאלה האם משתמש הינו משתמש רשום. מידע זה עשוי לכלול את כתובת ה-IP של המשתמש, תאריך ושעת הכניסה והיציאה מהפלטפורמה, החומרה והתוכנה של המשתמש, מספר הלחיצות שנלחצו, הדפים שנצפו, סדרם ומשך הזמן שהועבר בכל דף.
  4. החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) וכלי איתור אחרים (web beacons and tracking URLs) לטובת ריכוז מידע הנוגע לפעילות המשתמש במטרה לאפשר פעילות מיטבית של החברה, לפשט אותה ולאפשר תוכן ממוקד עבור המשתמש. נוסף על כך, ייתכן והחברה תאפשר לחברות נוספות המשתפות פעולה עם החברה ו/או לחברות בנות ו/או קשורות להטמיע עוגיות במכשירי המשתמש.
  5. החברה רשאית, בין אם באמצעותה ובין אם אמצעות צדדים שלישיים, להמשיך ולנתר את התנהגות המשתמש בפלטפורמה לטובת צרכים פנימיים של שרות לקוחות, מניעת הונאות וניתוח סיכונים.
  6. החברה עשויה להשתמש בהתקנים חברתיים של צדדים שלישיים, בין אם הם מנוהלים על ידם ובין אם לאו. כתוצאה מכך, ייתכן ופעולות המשתמש ינותרו וישמרו על ידי ההתקן. המשתמש מתבקש לקרוא ולעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים הנ”ל על מנת ללמוד את מדיניות השימוש במידע שהצדדים השלישיים אוספים. למען הסר כל ספק, החברה אינה לוקחת כל אחריות על מדיניות השימוש והשיתוף של צדדים שלישיים דלעיל.
  7. החברה רשאית לסקור, לסרוק או לנתח את ההתקשרויות שלך עם משתמשים אחרים שנעשו דרך החברה לטובת מניעת הונאות, ניתוח סיכונים, תאימות רגולטורית, חקירה, פיתוח מוצר ושרות לקוחות. על ידי השימוש בפלטפורמה, המשתמש מביע את הסכמתו לכך שהחברה, תחת החלטתה הבלעדית, תסקור, תסרוק תנתח ותאחסן את התקשרויותיו של המשתמש באמצעים ידניים או אוטומטיים.
  8. למען הסר כל ספק, הפרופיל הציבורי, שיופק על ידי החברה בסיום הליך הרישום כמפורט דלעיל, לא יכיל את פרטי התשלום של המשתמש.
  9. כאשר משתמש רשום מגיש בקשה לשכור שירות כלשהוא או לרכוש מוצר, פרטיו האישיים לרבות שם וכתובת מלאים וכן פרטיי התקשרות נוספים יוצג בפני מעניק השירות. למען הסר כל ספק במעמד זה לא יוצגו פרטי אמצעי התשלום של המשתמש הרשום, למעט במקרים בהם יופנה המשתמש לחברת סליקה חיצונית לצורכי סליקה.
  10. החברה עלולה לבקש ממך לערוך ביקורת בדבר שירות או מוצר איתם באת במגע. במידה ותחליט לספק ביקורת שכזאת, היא עשויה להיות גלויה לכלל המשתמשים.
  11. החברה עשויה לאפשר הפצה ופרסום המידע האצור בחברה כמתואר לעיל, באתרים של צדדים שלישיים או באתרים ופלטפורמות נוספות של החברה, לרבות תוך שימוש בטכנולוגיות דוגמת HTML Widgets.
  12. החברה עשויה להתקשר עם חברות או אנשים שהם בחזקת צד שלישי לטובת קבלת שירותים, לרבות אימות נתונים, בדיקות בטיחות ומאגרי מידע. החברה עשויה למסור להם את המידע אודותיך כמפורט לעיל על מנת שאלו יוכלו לבצע נאמנה את שירותיהם.
  13. החברה מאבטחת את המידע המצוי ברשותה באמצעות מערכות מתקדמות. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע והנתונים שברשות החברה.
  14. החברה מיישמת בפלטפורמה בין היתר, שירות הודעות בדחיפה (“Push”), שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת הפלטפורמה ו/או או אפליקציה הקשורה אליה (Apple או אנדרואיד למשל). במסגרת השימוש בפלטפורמה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך למשל הודעות Push באמצעותן תוכל להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והפלטפורמה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.
  15. הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות הפלטפורמה במכשיר הנייד ו/או או במחשב ו/או או בכול מחשב יד, לוח או שולחן שברשותך.

  לא ניתן להחליף פריטים שנקנו במבצעים ואין החזר כספי….

 4. חשיפתמידע
  1. המשתמש מכיר בכך, מאשר ומסכים כי החברה עשויה לגשת למידע האצור בחשבון המשתמש, לשמור אותו ולמסור אותו אם היא נדרשת לכך על פי חוק או שהיא סבורה בתום לב כי הדבר חיוני לטובת: (1) מענה לטענות שהופנו כנגד החברה.(2) לעמוד בדרישות החוק.(3) לאכוף ולנהל את ההסכמים של החברה עם חבריה, דוגמת תנאי השימוש ונגזרותיו. (4) למניעת הונאות, ניתוח סיכונים, שירות לקוחות, פיתוח מוצר, בקרת איכותו וכדומה. (5) להגן על זכויותיה, נכסיה ובטיחותה של החברה, חבריה, וציבור המשתמשים בה ככלל.
  2. החברה תנקוט במאמצים סבירים על מנת להודיע למשתמשים בדבר דרישות מצד גורמי אכיפת חוק לגילוי מידע, אלא אם הדבר נאסר עליה מכוח חוק או לבקשת רשות ממשלתית או אם הדבר יהיה בלתי אפקטיבי.
  3. החברה עשויה לפרסם, למסור ולהשתמש במידע מצטבר, לרבות מידע אישי, לטובת ניתוח מבנה התעשייה, ניתוחים דמוגרפים, פרסום ושיווק וכיוצא בזאת.
  4. ככל והחברה תתקשר בעסקת מיזוג, רכישה, רה-ארגון או חדלות פירעון, תהא לה הזכות למכור, להעביר או לחלוק חלק ו/או או כל נכסיה, לרבות המידע האישי שברשותה.
 5. התחייבותהמשתמש
  1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות אישיות ולא למטרות מסחריות, ונאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התכנה שמקורם באתר.
  2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל הפלטפורמה ו/או או באמצעות הפלטפורמה כל חומר שיש בו מן המפורט להלן:
   (1) פגיעה או הפרה, על פי כל דין שהוא, בזכויות החברה או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.(2) עברה, פעילות פלילית, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, פורנוגרפיה או אי נעימות כלשהי.(3) עידוד התנהגות המהווה עברה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו. פרסומת או שידול לרכוש מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מהחברה(4) מראש ובכתב. כל שימוש בפלטפורמה שיעשה ושיש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש בפלטפורמה, הוא אסור בהחלט (5) ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.
 6. מהותהשירות
  1. החברה מפעילה אתר אינטרנט ויישום סלולארי (אפליקציה) אשר במסגרתו מציעה בין היתר שירותי עיצוב ועריכת אפליקציה בהתאמה אישית, בניית אתרי אינטרנט, שירותים אינטרנטיים, מוצרי מחשוב ופיתוח, שירותי אחסון, שירותי תחזוקה לאפליקציות, לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים ללקוחות פוטנציאלים פרטיים ועסקיים. כחלק משירותי החברה, החברה תספק שירותי באמצעות נותני שירותים שהינם צד שלישי כאמור.
  2. החברה משתדלת לעבוד עם נותני שירות אמינים ואיכותיים ואולם, החברה אינה מביעה דעה לגבי אופיים של השירותים ו/או או של נותני השירות, איכות עבודתם של נותני השירות, טיב עבודתם וכיו”ב. להסרת כל ספק, המוצרים ו/או או השירותים המוצעים בפלטפורמה, מוצעים בין היתר על ידי נותני שירותים חיצוניים. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למוצרים או השירותים, אספקתם, טיבם, תקופת אחריות ביחס אליהם וכדומה, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על נותני השירות, ואילו רק במקרים בהם החברה תהיה נותנת השירות, האחריות בעד השירות ו/או או המוצר, ככול שתהיה, תחול על החברה.
  3. במקרים של קבלת שירותים ו/או או מוצרים מצד שלישי שהינו נותן השירות, המשתמש מאשר ומסכים לכך שאין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים או השירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי ביחס אליהם או בגין מכירתם או רכישתם על ידי המשתמש וכן המשתמש לא יפנה כלפי החברה או מי מטעמה בכל טענה או דרישה או תביעה בגין אלה לרבות בגין טענה הקשורה לנותן השירות, טענה הקשורה לשירותים עצמם ו/או או טענה ו/או או דרישה הקשורה בפגיעה כלשהי שנגרמה מנותן השירות עצמו.
  4. ידוע למשתמש כי החברה מסתמכת על המצגים כפי שהוצגו לה על ידי נותני השירות ועל הצהרותיהם בדבר יכולותיהם המקצועיות, רישיונות ביצוע ומתן שירותים ועמידה בכל דין בקשר למתן השירותים וידוע לו כי החברה לא בדקה את נותן השירות, וכי נותן השירות הינו קבלן עצמאי ועל כן היא אינה אחראית בקשר למצגים כאמור. על המשתמש האחריות הבלעדית לבדוק ולבצע בדיקות של נותן השירות מכל בחינה שהיא בטרם קבלת השירותים ממנו.
 7. ביטולעסקה
  1. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה לפי הפרטים המפורטים בתחתית תנאי שימוש אלה.
  2. ביטול עסקה תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: “ביטולעסקה” ו”החוק“), שלהלן תמציתם:
   1. כאשר מדובר ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
   2. כאשר מדובר ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שבעסקה לא מתמשכת הביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים קלנדאריים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   3. המשתמש לא יוכל לבטל בין היתר את המוצרים ו/או או השירותים הבאים כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן: טובין פסידים (כגון מוצרי מזון שלא במסגרת שירותי הסעדה וכיו”ב); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון אלבום תמונות אישי וכיו”ב); וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון ספרים, דיסקים וכיו”ב).
   4. כאשר המשתמש מבטל רכישה עקב פגם במוצר או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך, יקבל המשתמש מהחברה בכפוף לאישורו בחוזר של נותן השירות לחברה לעשות כן ובתוך 14 ימים מיום אישורו של נותן השירות, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, חיובך יבוטל ותקבל מהחברה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר נשוא המכירה, תעמידו לרשות נותן השירות שפרטיו ימסרו לך על ידי החברה במקום שבו קיבלת את המוצר.
   5. כאשר המשתמש מבטל רכישה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תקבל מהחברה בכפוף לאישורו בחוזר של נותן השירות לחברה ובתוך 14 ימים מיום אישורו של נותן השירות, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, במקרה זה, חיובך יבוטל, תקבל מהחברה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ויגבו ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר ו/או או השירות נשוא המכירה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר תדאג להחזירו לנותן השירות שפרטיו יימסרו לך על ידי החברה במקום עסקו, על חשבונך.
   6. במקרה שהותקן בביתך על ידי נותן השירות טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיו החברה או נותן השירות רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
   7. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיה ברשותך מאפשרת לחברה או לנותן השירות לתבוע את נזקיהם בשל כך.
   8. יובהר ויודגש כי אין באמור בסעיפים דלעיל משום ייעוץ משפטי או המלצה או כדי להוות תחליף לאמור בחוק או כדי לגבור על האמור בחוק או לגרוע מן האמור בו.
   9. החברה ראשית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:
    1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר או השירות.
    2. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.
    3. אם יתברר לחברה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
    4. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה או ניהולה באופן תקין.
    5. במקרים בהם החברה תפסיק את פעילותה מכל סיבה שהיא.
    6. החברה תפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה או תשלח הודעה על ביטולה למשתמש במסגרת המכירה בדוא”ל שנמסר בעת הרישום.
    7. במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תהא למשתמש כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור בסעיפים לעיל.
    8. – קולקציית ערב – אין עלייה החזרות/החלפות
    9. מוצרים שנקנים במבצע של 50% הנחה – אין עליו החזרת/החלפות
   10. קנייןרוחני
    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפלטפורמה או בשירותים המוצעים בה או התכנים הכלולים בה לרבות כל פטנט, מדגם, יצירה, שמות, לוגו, סימני מסחר, סודות מסחריים, מידע עסקי, אתר האינטרנט, האפליקציה והשירותים המסופקים על-ידם או באמצעותם, עיצוב הפלטפורמה, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קוד, חומרים כתובים ו/או או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה בין שרשומים ובין שאינם רשומים, הינן קניינה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת רישיון שימוש והסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לרבות סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שאושר בהם השימוש. סימני המסחר ותכנים או פרסומים של מפרסמים לרבות בתי עסק או ספקים בפלטפורמה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
   11. תשלומים
    1. ידוע למשתמש כי החברה משתמשת בחברת סליקה חיצונית (צד שלישי) לצורך גביית התשלומים עבור נותני שירות ועבור עצמה, וכי איננה גובה את התשלום באופן ישיר. על כן מרגע הכניסה לדף התשלום המשתמש יועבר לדף של חברת הסליקה ויהיה כפוף לתאי השימוש של חברת הסליקה. לחילופין, המשתמש יתבקש להזין את פרטי התשלום אשר ישלחו לחברת הסליקה, גם במקרה זה המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש של חברת הסליקה.
    2. החברה ממליצה לפני ביצוע התשלום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה, יובהר כי אין החברה אחראית לכל שירות הקשור בסליקה. המשתמש הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לביצוע התשלומים באמצעות הפלטפורמה. עם קבלת התשלום, החברה ו/או או נותן השירות ינפיקו קבלה למשתמש. כמו כן ולמען הסר ספק, במקרה של קבלת שירות מנותן השירות, לא יראו ביחסים בין המשתמש לחברה כהתקשרות ישירה לצורך קבלת השירותים על אף שהמשתמש הופנה על ידי הפלטפורמה וזאת גם במקרה שהקבלה נשלחה על ידי החברה.
   12. שיפויהמשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, צד ג’ ו/או או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת החוק על ידו או תביעה או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר או כל הפרה של תנאי מתנאי השימוש.
   13. יפוי כח בלתי חוזר
    1. המשתמש מיפה את כוחה של החברה ומעניק לה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך השימוש בפלטפורמה ובשירותים, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, תמונתו, מיקומו הגיאוגרפי, פרטי השירות המבוקש והשעות בהן ירצה המשתמש לקבל את השירות, ו/או או כל מידע רלוונטי לנותני השירות אשר מספקים את שירותיהם בתיווך החברה. מידע זה יועבר לנותני השירות על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לו את השירותים בפועל.
    2. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהפלטפורמה משמשת כזירת פעילות ולעיתים אף כקישור בין משתמשים לנותני שירות וכי החברה, כגוף המפעיל את הפלטפורמה, אינה מהווה בהכרח, נותן שירותים ו/או או ספק ו/או או קבלן למשתמשים כאשר השירות סופק על ידי נותני שירותים. בעסקה אשר מתבצעת בין המשתמש לבין נותני שירותים, ידוע למשתמש כי החברה אינה מעורבת במישרין או בעקיפין ולא תושט עליה כל חבות ו/או או אחריות מכל מין וסוג שהוא.
    3. ככל שלאחר קבלת פרטי ההתקשרות עם נותן השירות הרלוונטי באמצעות הפלטפורמה, תגיע להסכם כלשהו עם נותן השירות, ידוע לך כי אנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או או לקיומו. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או או הסכם שייכרת בין המשתמש לבין נותן השירות, והמשתמש משחרר בזאת את החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, שותפיה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או או כל צד ג’ הקשורים אליה או הפועלים מטעמה, מכל אחריות שתקום, אם תקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של נותני שירותים ובקשר להסכם שנכרת בינו לבין נותני שירותים.
   14. שונות
    1. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ו/או או בפלטפורמה. במקרה של אי התאמה תנאי שימוש אלו יגברו.
    2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש בפלטפורמה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
    3. נותני השירות לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
    4. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים או בשירותים או בגין עיכוב אי יכולת או תקלות שיתכן ויתרחשו.
    5. המוצר ו/או או השירות ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות המוצר ו/או או השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
    6. לחברה שמורה הזכות הבלעדית להפסיק את פעילות הפלטפורמה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלא צורך להודיע על כך מראש למשתמש. המשתמש מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או או תביעה בגין הפסקת הפעילות כאמור ו/או או כל תוצר לוואי הקשור בהפסקת פעילות הפלטפורמה כאמור ולרבות מחיקה או איבוד של מידע כתוצאה מכך.
    7. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפלטפורמה לרבות מראיה ועיצובה, את היקפם וזמינותם של השירותים בה וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים במסגרתה לפי החלטתה הבלעדית, כן תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בפלטפורמה והכול בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
    8. כל המקרים שבהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה. הנך מצהיר ומסכים כי: (א) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין. ב) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או או דרישה כלפי החברה במידה והקבלה הנשלחת אליך תסווג כהודעה פוגענית ו/או או דואר זבל, (ג) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד. כמו כן יובהר כי תנאי שליחת קבלה כאמור, יחולו על כל הודעה שהחברה תשלח ללקוחותיה.
    9. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
    10. – קולקציית ערב – אין עלייה החזרות/החלפות
    11. מוצרים שנקנים במבצע של 50% הנחה – אין עליו החזרת/החלפות
    12. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש בפלטפורמה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. לחיפוש עורך דין ניתן דרך My Attorney